เด็กกำพร้าต้องการที่พิ่งพิง : Orphan need help.

เด็กกำพร้าขาดความรัก ความอบอุ่น เหมือนไร้ค่า แต่ในหัวใจยังอยากมีโอกาสที่จะอยู่ร่วมกับสังคม
Orphans are discarded and ignored, but in their hearts, there is a desire for the opportunity to participate in society.