ความจำเป็น
บ้านยินดีไม่มีผู้ให้การสนับสนุนจากองค์กร บุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดอย่างเป็นทางการ

ความจำเป็นของบ้านยินดี

ปัจจุบันบ้านยินดีไม่มีผู้ให้การสนับสนุนจากองค์กร บุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดอย่างเป็นทางการ ซึ่งบ้านยินดีมีความจำเป็นในสิ่งต่อไปนี้ 

ก. ค่าใช้จ่ายที่โรงเรียน

ระดับป.1 - ป.6

ค่าเทอมคนละ2,700บาท ดังรายการต่อไปนี้
 1. ค่าชุดพละ (เสื้อ กางเกง เสื้อวอร์ม) 700 บาท
 2. ค่าชุดพื้นเมือง 300 บาท
 3. ค่าเบี้ยประกันชีวิต 150 บาท
 4. ชุดนักเรียน + รองเท้านักเรียน 700 บาท
 5. ชุดเนตรนารี + ชุดลูกเสือ 850 บาท
 เด็ก1คนมีค่าใช้จ่ายทั้งหมด (700+300+150+700+850) = 2,700 บาท/คน
บ้านยินดีมีเด็กประถมศึกษา13คน ฉะนั้น 13x2,700=35,100 บาท

ระดับมัธยมศึกษา

1. บำรุงการศึกษาและระดมทรัพยากรเพื่อการการศึกษา 3,000 บาท
 2. สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครู 100 บาท
 3. ชุดนักเรียน + รองเท้านักเรียน 700 บาท
 4. ชุดพละ (เสื้อ กางเกง เสื้อวอร์ม) 750 บาท
 5. ชุดพื้นเมือง(เสื้อ กางเกง กระโปรง รองเท้า) 850 บาท
 6. ชุดลูกเสือ + ชุดยุวกาชาด 700 บาท
7. กระเป๋านักเรียน 280 บาท
8. เสื้อคณะสี 150 บาท
9. ประกันอุัติเหตุ 150 บาท
10. กิจกรรมคณะสี 50 บาท
เด็ก 1 คน จะมีค่าใช้จ่ายต่อหัวทั้งหมด (3,000+700+750+850+700+280+150+150+50) = 6,730 บาท/คน
บ้านยินดีมีเด็กในระดับมัธยมศึกษาจำนวน 10 คน ฉะนั้น 10x7,000=70,000 บาท

ข. ค่าใช้จ่ายรายเดือน 35,900 บาท/เดือน

1).ค่าอุปโภค-บริโภค (อาหาร ค่าน้ำ+ไฟ ค่าเดินทาง ฯลฯ) 20,000 บาท/ เดือน
2).ออมเพื่อการศึกษาระยะยาว 22x300 =6,600 บาท
3).ค่ารักษาพยาบาล = 1,000 บาท
4).ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ 10,000 บาท/เดือน
5).ค่าผ่อนที่ดิน 4,000 บาท

ค. ค่าก่อสร้างอาคารที่พักถาวร 500,000 บาท

ปัจจุบันบ้านยินดีได้ทำการก่อสร้างอาคารที่พักบนเนื้อที่ 2 ไร่ ประกอบด้วย
 1.ห้องนอนชาย + ห้องน้ำในตัว
 2.ห้องนอนหญิง + ห้องน้ำในตัว
 3.ห้องเจ้าหน้าที่ 2 ห้อง
 4.ห้องสมุด ห้องทำการบ้านและกิจกรรมในร่ม
 5.ห้องปฐมพยาบาล
6.ห้องครัว

คนละไม้คนละมือเพื่อสนับสนุนให้เด็กๆไปถึงฝันค่ะ

แนวทางการสนับสนุน

หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยประการใด
- โทรศัพท์ : 086-180-7588, 093-313-5100
- อีเมลล์ : banyindee0933135100@gmail.com
- Line : 093-313-5100
เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะ
ท่านสามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายของเราผ่านบัญชีธนาคารต่อไปนี้ค่ะ
- ธนาคารกรุงเทพ สาขาแม่โจ้
- เลขที่ 587 – 0 – 79925-0
- ชื่อบัญชี นางวิไล กองทรายมูล และ นาย เสน สายเขื่อนสี และ นาง นุชจลินทร์  จรัสแสงเพชร