นโยบายของบ้านยินดี

เด็กทุกคนจะได้รับการเลี้ยงดูให้เติบโต โดยการมีครอบครัวทดแทนให้เขาเติบโตในบรรยากาศที่อบอุ่นและเต็มเปี่ยมด้วยความรัก จนเขาได้รับการศึกษาจนสามารถออกไปประกอบอาชีพและเลี้ยงดูตัวเองได้ มีพัฒนาการทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 

1.ด้านร่างกาย 
เด็กๆและพ่อแม่ที่บ้านยินดี เด็กทุกคนมีพ่อแม่ เลี้ยงดูด้วยความรักและความอบอุ่นพร้อมรับลูกทุกคนให้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวโดยไม่มีเงื่อนไข ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันแนบแน่น มั่นคง ระหว่างพ่อแม่และลูกๆทุกคน เด็กชายหญิงต่างวัยที่อาศัยอยู่ในบ้าน มีความสัมพันธ์เป็นพี่น้อง เป็นครอบครัวเดียวกัน เด็กทุกคนมีความปลอดภัย มีอาหารการกินครบ 5 หมู่ มีเครื่องนุ่งห่ม และสุขภาพอนามัยร่างกายที่ดี โดยการรับวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ และตรวจสุขภาพเป็นประจำ 

2.ด้านสังคม 
บ้านยินดีตั้งอยู่ในเขตชุมชนหมู่บ้านแพะวังขุมเงิน ซึ่งเป็นชุมชนที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน พึ่งพาอาศัยกัน มีความรัก ความสามัคคีต่อชุมชนท้องถิ่น เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและหมู่บ้าน 

3.การศึกษา 
การศึกษาเป็นความสำคัญสิ่งหนึ่งที่เด็กควรได้รับจึงต้องปลูกฝังให้เห็นความสำคัญในการศึกษา มีการจัดการ การเรียน การสอนตามกลุ่มอายุ 
3.1).ชั้นประถมศึกษา เด็กวัย 6 - 7 ปีเข้าโรงเรียนรัฐบาล (โรงเรียน เจดีย์แม่ครัว) เด็กจะใช้เวลาในการเรียนรู้วิชาต่างๆกับเด็กทั่วไป เรียนรู้ทั้งการ อ่าน เขียน ภาษาไทย อังกฤษ และวิชาการเรียนรู้อื่นๆ 
3.2).ชั้นมัธยมศึกษา หลังจากเด็กจบชั้นประถมศึกษาพวกเขาจะได้เรียนอีก 6 ปี เพื่อเตรียมเข้าสู่การงานอาชีพในอนาคต เมื่อจบมัธยมศึกษาปีที่3 ก็เข้าสู่สายอาชีพได้ หรือ เรียนต่อในสายสามัญให้จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเข้าสู่รั้วมหาลัยต่อไป 
เป้าหมายเบื้องต้น เด็กๆสามารถเรียนจนจบระดับมัธยมปลาย (ม.6) 

4.ด้านจิตใจ 
เด็กที่ขาดความอบอุ่น การเอาใจใส่ มีความบอบช้ำและปวดร้าวภายในจิตใจ หากไม่ได้รับการเยียวยารักษา เขาจะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่ก้าวร้าว เห็นแก่ตัว เอารัดเอาเปรียบ เพราะภายในจิตใจเขายังไม่เคยได้รับความรักและความอบอุ่นอย่างแท้จริง จึงจำเป็นต้องดูแลพวกเขาในด้านจิตใจตั้งแต่เป็นเด็ก  

5.ด้านจิตวิญญาณ 
ในด้านจิตวิญญาณของมนุษย์ทุกคนมีมโนธรรมหรือจิตสำนึก ส่วนนี้สำคัญที่สุดจำเป็นที่เด็กทุกคน ต้องมีความรัก มีศิลธรรม ความยุติธรรม เมื่อเขายังเด็กอยู่ เหมือนสุภาษิตที่ว่า "ไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก"

บ้านเด็กกำพร้ายินดี

Card image cap

เกี่ยวกับบ้านยินดี

ความเป็นมา วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ แรงบันดาลใจ

Card image cap

ความคาดหวัง

โอกาส กลุ่มเป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ การมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม

นโยบาย

ด้านร่างกาย ด้านสังคม ด้านการศึกษา ด้านจิตใจ ด้านจิตวิญญาณ

Card image cap

ความจำเป็น

ค่าใช้จ่ายเร่งด่วน ค่าใช้จ่่ายรายเดือน ค่าใช้จ่ายสำหรับก่อสร้าง แนวทางสนับสนุน

Card image cap

ติดต่อเรา

ช่องทางต่างๆในการติดต่อบ้านยินดี

อัปเดทผ่านเฟส

อัปเดทความเคลื่อนไหวผ่านเฟสบุค

ติดต่อบ้านยินดี

สำนักงาน : 
279 ม.13 บ.ดอยน้อยพัฒนา ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 
ที่ตั้งโครงการ :
บ้านแพะวังขุมเงิน ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 

email : wilai0933135100@gmail.com 
โทร : 086-180-7588 , 093-313-5100 
เฟส : https://www.facebook.com/banyindeehome/