ความคาดหวังของบ้านยินดี

โอกาส  
1).เด็กได้รับการฝึกให้มีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน 
2).ปลูกฝังจิตสำนึกเด็กให้มีใจที่รักชุมชนและรักผู้อื่นอย่างแท้จริง 
3).เด็กที่อยู่โครงการมีโอกาสในการศึกษา และได้อยู่ในครอบครัวทดแทนที่แท้จริง 
4).โครงการบ้านยินดีเปิดกว้างให้หน่วยงานทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมสนับสนุน 
5).เด็กในโครงการมีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนาในด้านภาษาต่างประเทศ เช่น อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น และอื่นๆแม้กระทั่งแลกเปลี่ยนภาษา 

กลุ่มเป้าหมาย 
1).เด็กกำพร้า พ่อ แม่ หรือทั้งพ่อและแม่ 
2).เด็กยากจนที่ด้อยโอกาส พ่อแม่หย่าร้าง และถูกทอดทิ้ง 
3).ชุมชนหรือสังคมในบริเวณที่ติดตั้งโครงการ 
4).เด็กอายุระหว่าง 6 - 8 ขวบ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
เด็กๆจำนวน 15 คน ที่อยู่ในบ้านยินดีจะมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ช่วยให้เด็กมีสุขภาพกายและใจที่มีความสุข มีกำลังใจที่ดี พัฒนาทั้งในด้านการศึกษา และพัฒนาความสามารถจนถึงมีอาชีพทำเพื่อดูแลตนเองได้  

การมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม 
บ้านยินดีเป็นครอบครัวหนึ่งของหมู่บ้านและสังคม สามารถมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมได้ในภาพรวม ในการพัฒนาสังคมทุกด้านรวมทั้งประสานความร่วมมือทั้งในภาครัฐและเอกชน ชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เด็กมีครอบครัวที่ดีขึ้น 

บ้านเด็กกำพร้ายินดี

Card image cap

เกี่ยวกับบ้านยินดี

ความเป็นมา วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ แรงบันดาลใจ

Card image cap

ความคาดหวัง

โอกาส กลุ่มเป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ การมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม

นโยบาย

ด้านร่างกาย ด้านสังคม ด้านการศึกษา ด้านจิตใจ ด้านจิตวิญญาณ

Card image cap

ความจำเป็น

ค่าใช้จ่ายเร่งด่วน ค่าใช้จ่่ายรายเดือน ค่าใช้จ่ายสำหรับก่อสร้าง แนวทางสนับสนุน

Card image cap

ติดต่อเรา

ช่องทางต่างๆในการติดต่อบ้านยินดี

อัปเดทผ่านเฟส

อัปเดทความเคลื่อนไหวผ่านเฟสบุค

ติดต่อบ้านยินดี

สำนักงาน : 
279 ม.13 บ.ดอยน้อยพัฒนา ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 
ที่ตั้งโครงการ :
บ้านแพะวังขุมเงิน ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 

email : wilai0933135100@gmail.com 
โทร : 086-180-7588 , 093-313-5100 
เฟส : https://www.facebook.com/banyindeehome/