เกี่ยวกับบ้านยินดี

ปัจจุบันนี้สังคม ชุมชน มีเด็กกำพร้า เด็กด้อยโอกาส เด็กเร่ร่อน เด็กขอทาน เด็กเสพยาเสพติดมั่วสุมขายบริการ ฯลฯ อาจเนื่องมาจากหลายๆสาเหตุ เช่น พ่อแม่หย่าร้าง พ่อแม่ค้ายาเสพติด มีลูกเยอะยากจน หรือเสียชีวิต

เด็กกำพร้าต้องการที่พึ่งพิง

เมื่อพูดถึงเด็กกำพร้า และเด็กด้อยโอกาสเหล่านี้เป็นกลุ่มที่สังคมไม่ยอมรับหรือให้โอกาสทางด้านสังคมและด้านการศึกษา สังคมดูถูกดูแคลน เด็กเหล่านี้ถูกทอดทิ้งปล่อยปละละเลยไม่มีใครสนใจ จึงเป็นปัญหาหนึ่งของสังคม ชีวิตเด็กจึงไม่มีความหวัง ไม่มีทางออก มีแต่ความหม่นหมองในชีวิต จึงทำให้เด็กเหล่านี้ ขาดความรักและความอบอุ่น ชีวิตดูเหมือนไร้ค่า แต่ในหัวใจแท้ของเด็กเหล่านี้ก็ยังอยากมีโอกาสที่จะอยู่ร่วมกับสังคมด้วยการมีการศึกษาที่ดี ต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตทุกๆด้านเฉกเช่นคนทั่วๆไป

หากเขาได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีเฉกเช่นเดียวกับเด็กทั่วไปก็จะทำให้ไม่มีปมด้อย มีชีวิตที่ดี และประสบความสำเร็จในชีวิตได้ เป็นคนดีที่ช่วยพัฒนาชุมชนและสังคมให้มีอนาคตที่สดใสเพราะเขาได้รับความอบอุ่น ความยุติธรรม มีชีวิตที่ทีคุณภาพในทุกๆด้าน พร้อมที่จะอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพของประเทศชาติต่อไป

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อช่วยเหลือให้ที่พักพิงส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาเด็กโดยไม่แบ่งชนชาติ ศาสนา สังคม
  2. เพื่อส่งเสริมพัฒนาเด็กทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ จิตวิญญาณ สังคม และสติปัญญา
  3. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้การศึกษาแก่เด็กในโครงการตามการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎบังคับของกระทรวงศึกษาธิการ
  4. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาเด็กให้มีอาชีพเลี้ยงดูตนเองได้ต่อไป
  5. เพื่อส่งเสริมพัฒนาเด็กในด้านคุณธรรม จริยธรรม ศิลธรรม
  6. เพื่อให้เด็กเป็นคนดีที่มีคุณภาพเพื่อประเทศชาติต่อไป

นิมิต

ร่วมมือกับหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน หมู่บ้าน เพื่อสร้างเครือข่ายในการทำงานแบบองค์กรโดยรวม เสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิต เปิดโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส และยากไร้

วิสัยทัศน์

เด็กทุกคนเป็นครอบครัวเดียวกัน ปฏิบัติต่อกันด้วยความรัก ให้เกียรติซึ่งกันและกันเละให้ความอบอุ่นความปลอดภัยในชีวิต เด็กคืออนาคตของสังคมและประเทศชาติ

แรงบันดาลใจ

เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นจึงขอนำแรงบันดาลใจของ อ.อรรถพล กองทรายมูล ผู้ก่อตั้งบ้านยินดีมาแบ่งปันดังนี้ ในวัยอนุชนข้าพเจ้ากำพร้าแม่ อาศัยอยู่กับครอบครัวของพี่เพราะพ่อไปแต่งงานใหม่ ข้าพเจ้าเป็นคนก้าวร้าว หยาบคาย เอาแต่ใจตัวเอง ฯลฯ ข้าพเจ้ามาสำนึกและรู้สึกตัวก็ตอนอายุ30ปีแล้วเมื่อได้รู้จักกับพระเยซูคริสต์เป็นการส่วนตัว ทุกครั้งที่เห็นเด็กกำพร้า ก็พาให้ข้าพเจ้านึกถึงอดีตของตัวเอง มีความปรารถนาจะช่วยเหลือเด็กๆเหล่านี้ อยากมีส่วนในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาชีวิตของพวกเขาให้ดีขึ้นในทางที่ถูกต้อง เพื่อเขาจะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพ สามารถเป็นพลเมืองดีอยู่ในสังคม ชุมชนและประเทศชาติได้ ข้าพเจ้ากับภรรยาและเพื่อนๆจึงได้ร่วมใจกันก่อตั้งบ้านยินดีขึ้นมาโดยมีนิมิตดังนี้

สร้างเด็ก - ให้เป็นคนดีมีคุณภาพ มีคุณธรรม

ส่งเด็ก - ออกสู่ชุมชนและสังคมเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น

เสริมเด็ก - ในเรื่องทักษะ ความรู้ในการดำเนินชีวิตและทำงานร่วมกับสังคม

โดยมี นโยบายการทำงานดังนี้

คิด ด้วยความรัก

พูด ด้วยความรัก

ทำ ด้วยความรัก

บ้านเด็กกำพร้ายินดี

Card image cap

เกี่ยวกับบ้านยินดี

ความเป็นมา วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ แรงบันดาลใจ

Card image cap

ความคาดหวัง

โอกาส กลุ่มเป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ การมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม

นโยบาย

ด้านร่างกาย ด้านสังคม ด้านการศึกษา ด้านจิตใจ ด้านจิตวิญญาณ

Card image cap

ความจำเป็น

ค่าใช้จ่ายเร่งด่วน ค่าใช้จ่่ายรายเดือน ค่าใช้จ่ายสำหรับก่อสร้าง แนวทางสนับสนุน

Card image cap

ติดต่อเรา

ช่องทางต่างๆในการติดต่อบ้านยินดี

อัปเดทผ่านเฟส

อัปเดทความเคลื่อนไหวผ่านเฟสบุค

ติดต่อบ้านยินดี

สำนักงาน : 
279 ม.13 บ.ดอยน้อยพัฒนา ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 
ที่ตั้งโครงการ :
บ้านแพะวังขุมเงิน ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 

email : wilai0933135100@gmail.com 
โทร : 086-180-7588 , 093-313-5100 
เฟส : https://www.facebook.com/banyindeehome/