ความคาดหวัง
เด็กๆได้รับการฝึกให้มีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน ปลูกฝังจิตสำนึกเด็กให้มีใจที่รักชุมชนและรักผู้อื่นอย่างแท้จริง

ความคาดหวังของบ้านยินดี

โอกาส

1).เด็กได้รับการฝึกให้มีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน
2).ปลูกฝังจิตสำนึกเด็กให้มีใจที่รักชุมชนและรักผู้อื่นอย่างแท้จริง
3).เด็กที่อยู่โครงการมีโอกาสในการศึกษา และได้อยู่ในครอบครัวทดแทนที่แท้จริง
 4).โครงการบ้านยินดีเปิดกว้างให้หน่วยงานทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมสนับสนุน
 5).เด็กในโครงการมีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนาในด้านภาษาต่างประเทศ เช่น อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น และอื่นๆแม้กระทั่งแลกเปลี่ยนภาษา

กลุ่มเป้าหมาย

1).เด็กกำพร้า พ่อ แม่ หรือทั้งพ่อและแม่
 2).เด็กยากจนที่ด้อยโอกาส พ่อแม่หย่าร้าง และถูกทอดทิ้ง
 3).ชุมชนหรือสังคมในบริเวณที่ติดตั้งโครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เด็กๆที่อยู่ในบ้านยินดีจะมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ช่วยให้เด็กมีสุขภาพกายและใจที่มีความสุข มีกำลังใจที่ดี พัฒนาทั้งในด้านการศึกษา และพัฒนาความสามารถจนถึงมีอาชีพทำเพื่อดูแลตนเองได้

บ้านยินดีเป็นครอบครัวหนึ่งของหมู่บ้านและสังคม สามารถมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมได้ในภาพรวม ในการพัฒนาสังคมทุกด้านรวมทั้งประสานความร่วมมือทั้งในภาครัฐและเอกชน ชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เด็กมีครอบครัวที่ดีขึ้น

การมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม

บ้านยินดีเป็นครอบครัวหนึ่งของหมู่บ้านและสังคม สามารถมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมได้ในภาพรวม ในการพัฒนาสังคมทุกด้านรวมทั้งประสานความร่วมมือทั้งในภาครัฐและเอกชน ชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เด็กมีครอบครัวที่ดีขึ้น